NOVÁ PÔŽIČKA

Ochrana osobných údajov


Informácia o spracovávaní osobných údajov

 

Uvedomujeme si význam a citlivosť vašich osobných údajov a vážime si dôveru, ktorú nám prejavujete ochotou využívať prostriedky elektronickej komunikácie.

Nižšie uvedené informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov objasňujú, ako sú spracovávané Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracovávaním.

Všetky osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi:§ 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto súhlase za účelom rozhodnutia o schválení resp. neschválení hotovostnej pôžičky s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania.

Súhlas udeľujem v súlade so zákonom č. 428/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to na dobu jedného roka od súhlasu.

Súhlasím s poskytnutím informácií o predbežnom schválení, ktoré môžu obsahovať údaje tvoriace predmet bankového tajomstva, osobám uvedeným v tomto súhlase. Na schválenie poskytnutia hotovostnej pôžičky nemám právny nárok a výsledok schválenia nie je pre poskytovateľa hotovostnej pôžičky právne záväzný.

INFORMÁCIE O FINANČNOM SPROSTREDKOVANÍ

Prevádzkovateľ internetového portálu „novapozicka.sk” – spoločnosť Finance Trading – Consulting s.r.o. so sídlom Staničná 1327, 093 01  Vranov nad Topľou, IČO:45262390, DIČ:2022915829, IČ DPH: SK 2022915829, je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti viazaného finančného agenta, Reg. číslo NBS: 242352 a je zapísaná v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov odo dňa 19.12.2018 (ďalej aj len ako „viazaný finančný agent“).

Naša spoločnosť Finance Trading – Consulting s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s jednou finančnom inštitúciou a to spoločnosťou Amico Finance a.s. so sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02  Bratislava, IČO: 48 113 671, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6128/B (ďalej len „Amico Finance, a.s.“). Táto zmluva má výhradnú povahu.

Kvalifikovaná účasť osoby, s ktorou má finančný agent uzavretú zmluvu podľa §6 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej ako „Zákon o finančnom sprostredkovaní“), alebo osoby ovládajúcej túto osobu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finančného agenta.

Finančná inštitúcia, ktorou je Amico Finance, a.s. nemá účasť na základnom imaní a hlasovacích právach viazaného finančného agenta.

KLIENTSKÁ ZÓNAVstup pre našich klientov
DOKUMENTYDôležité dokumenty
NÁJDETE NÁS AJ NASociálne siete
KONTAKTYKontaktujte nás
KLIENTSKA ZÓNAVstup pre našich klientov
DOKUMENTYDôležité dokumenty
NÁJDETE NÁS AJ NASociálne siete

Copyright by novapozicka.sk. All rights reserved.

Copyright by novapozicka.sk. All rights reserved.